Opinione

Ligji dhe “shitësit” e sigurimeve nuk shkojnë gjithmonë bashkë!

Sigurimi shëndetësor në Zvicër, i cili është i detyrueshëm, konsiderohet si ndër më të shtrenjtit në botë. Harxhimet që i shkakton ai prekin një pjesë të konsiderueshme të buxhetit të një familjeje.

Sigurimet e tilla janë të privatizuara dhe ndikimi i shtetit në punën e tyre është i kufizuar. Në Zvicër nuk ekzistojnë sigurime shëndetësore shtetërore. Një kontratë mund të lidhet vetëm me shoqëri private të sigurimeve.

Si pasojë e kësaj, është sidomos mungesa apo edhe vështirësia e unifikimit të tarifave (premive), ajo e cila lejon pastaj një hapësirë “lojërash” të konkurrencës dhe të “luftës” në mes të sigurimeve, por edhe në mes të “shitësve” të tyre.

Konkurrencat e ashpra të përhapura në mes të shoqërive të sigurimeve të pranishme në treg kanë si pasojë ndonjëherë edhe dhënien e informatave që s’janë aspak në pajtim me realitetin. Kjo sqarohet me ndikimin e leverdisë financiare që mbizotëron te një kategori e propozuesve të sigurimeve.

Mosnjohja e veçorive esenciale që kanë të bëjnë me këtë fushë të sigurimeve, mirëpo edhe dhënia e informatave të gabuara nga ana e disa “shitësve” të sigurimeve, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në atë që një pjesë e popullatës paguan shpeshherë më tepër sesa duhet.

Nganjëherë, paguhet ndoshta edhe për një formë apo model sigurimi shëndetësor që nuk arsyetohet domosdoshmërish për të gjitha kategoritë e personave apo situatave. E ndërkohë, s’ekziston një mbulesë e mjaftueshme për rastet që kanë realisht nevojë.

Studime të shumta tregojnë se një përqindje e theksuar e popullatës, sidomos kategoria më pak e informuar, posedon forma të sigurimit shëndetësor që nuk janë të përshtatura për situatat e tyre. Kjo shpeshherë çon edhe në shpenzime të paarsyeshme.

Çfarë thotë ligji? 

Një parim thelbësor i sigurimeve që dominon në sistemin shëndetësor zviceran thotë se të gjitha shoqëritë e sigurimeve, pa asnjëfarë dallimi, duke u bazuar në normat e ligjit federal mbi sigurimin shëndetësor, janë të detyruara t’i mbulojnë të gjitha shërbimet mjekësore, të cilat figurojnë në një katalogë apo listë zyrtare të përpiluar konform ligjit përkatës.

Kjo domethënë se dokumenti i tillë e ka fuqinë shtrënguese dhe sigurimet nuk mund ta anashkalojnë.

Po e njëjta gjë e ka edhe kuptimin se, në këndvështrimin e mbulimit të shërbimeve mjekësore, do të ishte gabim nëse thuhet apo mendohet se «ky apo ai sigurim është dukshëm më i mirë sesa tjetri»!

Megjithëkëtë, ekzistojnë sisteme tarifore të një niveli dallimesh të një shkalle të lartë, jodomosdoshmërish të arsyetuara.

Tjetër do të ishte çështja e arsyeve që i shpjegojnë disa dallime që bien në sy dhe që kanë të bëjnë posaçërisht me format dhe modelet e kontratave të propozuara. Është fjala për modele që rregullohen me rregullat e brendshme të kompanive të sigurimeve, por me detyrimin e respektimit edhe të rregullave parimore të ligjit federal mbi sigurimin shëndetësor.

Po, pra, gjërat që thotë ligji federal nuk i pasionojnë gjithmonë disa “shitës” të sigurimeve. Kështu që edhe objektivat e ligjit dallojnë shpeshherë nga objektivat e “shitësve”.